biểu ngữ chính

Triển lãm

Mỹ

1Mái che ở Las Vegas -1 (1)
1Mái che ở Las Vegas -1 (2)
1Mái che ở Las Vegas -1 (3)
1Mái che ở Las Vegas -1 (4)
https://b341.goodao.net/exhibition/
1Mái che ở Las Vegas -1 (6)
1Mái che ở Las Vegas -1 (7)
1Mái che ở Las Vegas -1 (8)

Châu Âu

3 Mosbuild ở Nga -42551 (1)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (2)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (3)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (4)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (5)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (6)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (7)
3 Mosbuild ở Nga -42551 (8)

Châu Á

1 BIG5 ở Dubai -2 (1)
1 BIG5 ở Dubai -2 (2)
1 BIG5 ở Dubai -2 (3)
1 BIG5 ở Dubai -2 (4)
1 BIG5 ở Dubai -2 (5)
1 BIG5 ở Dubai -2 (6)
1 BIG5 ở Dubai -2 (7)
/triển lãm/

Châu Đại Dương

Xây dựng thiết kế 2016 tại Melbourne -1
Xây dựng thiết kế 2016 tại Melbourne -2
Thiết kế xây dựng 2016 tại Melbourne -3

Hội chợ Canton

Hội chợ Canton 2009
Hội chợ Canton 2011
Hội chợ Canton 2012
Hội chợ Canton 2013
Hội chợ Canton 2014
Hội chợ Canton 2015
https://b341.goodao.net/exhibition/
Hội chợ HuaXia 2016 -2